Техник эдийн засгийн үндэслэл (ТЭЗҮ)

a. Урьдчилсан ТЭЗҮ боловсруулах
b. ТЭЗҮ боловсруулах

 

www.idom.mn